Flasks list

Classification

編號 NO. 品種名稱 Name 數量 Qty
HS 8652 Yang-Ji Apple 'Bear-7' BM/TPS x Hung Sheng Cape 'Sun' 6
HSA 841 (Yi-Ying Giant Wings x bellatulum) x Hung Sheng Pink Leopard 1
HSA 893 (Yi-Ying Colorful Cloud x hangianum) x Hung Sheng Curet 'Bear-36' 2
HSA 898 Yi-Ying Twinkling Star x Bambini 'Bear' 7